سرین در گیاهان: بیوسنتز، متابولیزم و نقش‌ها

Serine in plants: biosynthesis, metabolism, and functions

سرین در گیاهان: بیوسنتز، متابولیزم و نقش‌ها

Roc Ros، Jesus Munoz-Bertomeu و Stephan Krueger

اصل مقاله‌ی انگلیسی: دانلود رایگان

همین مقاله در پایگاه اطلاعاتی ScienceDirect: مشاهده کنید

نتیجه‌گیری و نگاهی به آینده

پیشرفت‌های اخیر در توصیف وظایف مسیرهای بیوسنتز L-سرین نشان می‌دهند که بیوسنتز L-سرین از مسیر گلیکولات و انتقال متعاقب آن از طریق آوند آبکش آن قدر کافی نیست که نیازهای تمام یاخته‌ها را برآورده کند. مسیر فسفریله‌شده‌ی بیوسنتز L-سرین برای متابولیزم و نمو گیاه ضروری است، احتمالاً به این دلیل که این مسیر L-سرین را برای انواع ویژه‌ای از یاخته‌ها (مانند یاخته‌های تاپتوم بساک  یا یاخته‌های مریستمی) فراهم می‌سازد. مسیر فسفریله‌شده‌ی بیوسنتز L-سرین یک مسیر مرکزی بوده که در متابولیزم کربن و نیتروژن شرکت می‌کند و ممکن است یکی از پیوندهای نادیده‌گرفته‌شده‌ی متابولیزم در ارتباط با نمو گیاهان، همانند آنچه که در حیوانات مشاهده شده است، باشد. پژوهش‌های دیگری برای تعیین مشارکت دقیق هر کدام از مسیرهای بیوسنتز L-سرین در گونه‌ها و روش‌های متابولیزمی مختلف (مانند گیاهان C4 که در آن‌ها به دلیل میزان پایین تنفس نوری، مسیر گلیکولات محدود می‌شود و در نتیجه وظیفه‌ی مسیر فسفریله‌شده‌ی بیوسنتز L-سرین ممکن است نسبت به گیاهان C3 اهمیت بیشتری داشته باشد، یا در شرایط محیطی متفاوت) مورد نیاز است. هماهنگی و اتصال پیوندهای بین مسیرهای مختلف نیز نیازمند پژوهش‌های تکمیلی است. به‌طور ویژه چگونه تنفس نوری و مسیر فسفریله‌شده‌ی بیوسنتز L-سرین با هم برهمکنش داشته و هم‌ایستایی L-سرین را در گیاهان تنظیم می‌کنند، چگونه شرایط محیطی تغییرپذیر این برهمکنش‌ها را متأثر می‌کند و عواقب دقیق این‌ها برای گیاهان همگی مسایلی هستند که در آینده‌ی نزدیک بایستی به آن‌ها پاسخ داد.

خرید فایل

مقالات مشابه

ترجمه مقاله اکسایش گلیکول میتوکندری در تنفس نوری گیاهان-1207

... می کنند، در حالیکه خزه سبز کاروفیسین از دی هیدروناژ گلیکول میتوکندری (GDH) به همراه عوامل مشترک آلی استفاده می کند. تحلیل های قبلی وجود GDH را در میتوکندری آرابیدوپسیس تالیانا نشان دادند (AtGDH). در این بررسی، سهم AtGDH در تنفس نوری مشخص شده است. هر دو فعالیت GDH میتوکندری و فراوانی RNA تحت شرایط رشد تنفس نوری تنظیم شده اند. آزمایش ها نشان دادند که اکسایش گلیکول در استخراج های میتوکندری برای انتشار CO٢ ترکیب می شود. این اثر می تواند با افزودن فاکتورهای موثر در بیماری برای آمینوترانسفراز تقویت یابد ولی با افزودن گلیسین جلوگیری می ...

ترجمه مقاله آنزیم های بیوسنتز جاسمونات-1360

... های چرب اشباع نشده ای در غشای کلروپلاست منشا میگیرد. در اولین واکنش مولکولی کاتالیز شده ایپوکسیژناز، اکسیژن به منظور عملکرد مشتقات هیدروپروکسی وارد میشود. این هیدروپروکسید های اسید چرب، توسط سنتز آلن اکسید و آلن اکسید سیکلاز به اسید اکسوفیتودینوییک ١٢ (OPDA) و دینور OPDA (حد واسط های چرخه مسیر) تبدیل میشود. در مرحله بعدی، مشخصه ساختار حلقوی سیکلوپنتان ژاسموناتها توسط OPDA ردوکتاز تاسیس میگردد. تا همین اواخر، اسید ژاسمونیک به عنوان محصول نهایی از مسیر و به عنوان هورمون فعال زیستی بررسی شده است. این مسئله کاملا واضح است، با این حال، فعالیت بیولوژیکی برای تغییر ...

نقش هورمون ها در دفاع علیه حشرات و بیماری ها یاسمونات ها

... طیف وسیعی از فرآیندهای فیزیولوژیکی تأثیر می گذارد . کشف اوایل دهۀ 1990 در مورد عملکرد JA ها به عنوان نشانه های قوی بیان بازدارنده های پروتوئیناز (PIs) دفاعی باعث شد که توجه ها وعلایق به سمت نقش فعال هورمونی JA ها در دفاع جلب شود . تحقیقات دهۀ گذشته منجر به پیشرفت های اساسی مانند شناسایی ژن های رمزگذار اکثر آنزیم های بیوسنتتیک JA و کشف JA های بیولوژیکی فعال و جدید شده است . شناسایی مجموعۀ بزرگی از بیوسنتز JA و میوتانت های (mutant) پاسخ ابزار مهمی در ارزیابی نقش JA ها در فرآینده های مربوط ...

ترجمه مقاله نقش هورمون ها در دفاع علیه حشرات و بیماری ها-1504

... در حدود ۴٠ سال پیش، درک ما از بیوسنتز و کارکرد فیزیولوژیکی این ترکیبات بواسطۀ پیشرفت های متعدد مشخص شده است. آزمایشات انجام شده در دهۀ ١٩٨٠ مسیر بیوسنتتیک JA را مشخص کرد و نشان داد که اعمال خارجی JAها بر طیف وسیعی از فرآیندهای فیزیولوژیکی تأثیر می گذارد. کشف اوایل دهۀ ١٩٩٠ در مورد عملکرد JAها به عنوان نشانه های قوی بیان بازدارنده های پروتوئیناز (PIs) دفاعی باعث شد که توجه ها وعلایق به سمت نقش فعال هورمونیJA ها در دفاع جلب شود. تحقیقات دهۀ گذشته منجر به پیشرفت های اساسی مانند شناسایی ژن های رمزگذار اکثر ...

سمینار کارشناسی ارشد بیوشیمی با عنوان بیوسنتز اسیدهای چرب اشباع شده و غیر اشباع-1120

... و اسید لینولئیک غنی هستند. منشا داخلی چربیها سنتز سلولی اسیدهای چرب، گلیسرول وگلیسریدها توسط بافتهای مختلف است. بافت چربی مکان اصلی بیوسنتز اسیدهای چرب است. به اضافه ریه ها، روده و کبد نیز قادر به سنتز اسیدهای چرب می باشند. انسولین که موجب ورود گلوکز به داخل سلولها می گردد و اکنش های سنتز اسیدهای چرب را نیز افزایش می دهد و این شاید به آن علت است که واکنشهای اکسیداسیون گلوکز در دوره پنتوزها مقدار کافی کوآنزیم NADPH¬¬2 فراهم می سازد و این کوآنزیم از کوفاکتورهای ضروری برای سنتز اسیدهای چرب است. چربیهای مواد غذایی در ...

ترجمه مقاله مسیرهای علامت دهی هورمون در گیاهان-68

... های نوری و محیطی هستند. چنین واکنش های گیاهی متنوع، نیاز به یک سیستم ارتباطی دارند که از گروهی از پیام رسان های شیمیایی به نام هورمون استفاده میکنند. هورمون ها رشد و توسعه گیاه را از نظر کیفی ارتقا، مهار، و یا تغییر میدهند. این فرایند پیچیده، نیاز به سیگنال عبوری دارد که یک مسیر خاص اطلاعاتی را در سلول تعریف میکند که یک سیگنال داخلی و یا خارجی را به یک واکنش سلولی خاص ترجمه میکنند. خصوصیات جهش در مسیر واکنش هورمون نه تنها یک فرصت عالی برای درک عمل هورمون در توسعه و فیزیولوژی گیاهی ...

ترجمه مقاله اصلاح تولید پلی هیدروکسی بوتیرات ((PHB

... بیشتر از شاهد بودند . بررسی های ایمنی نشان داد که افزایش تولید (P (3HB در برگ ها در افزایش بیان PhaB جهت افزایش تولید (P (3HB در تنباکو موثر است . بالعکس، بهینه سازی کد کردن ژن (P (3HB هیچ تاثیر مشخصی روی تولید (P (3HB نشان نداد . این نتایج استدلال می کند که کارایی واکنش کاتالیزوری PhaB به بیوسنتز (P (3HB در برگ های تنباکو کمک می کند . کلمات کلیدی: گیاهان جهش یافته- Nicotiana tabacum - سنتز PHA - PCR زمان واقعی پروژه کارشناسی ارشد فایل محتوای: اصل مقاله لاتین متن ورد ترجمه شده ...

ترجمه مقاله تولید بهبود پلی هیدروکسی بوتیرات (PHB) در تنباکوی جهش یافته-194

... (PhaB) و پلی هیدروکسیال کانوات سینتاز (PhaC) ازRalstonia eutropha (Cupriavidus necator) با استفاده بهینه کد کردن برای بیان در تنباکو پرورانده شدند. محتویات (P (٣HB با تغییر شکل (به طور متوسط ٠. ٢ میلی گرم بر گرم وزن خشک سلولی) کد کردن بهینه ژن های PhaB را پروراند که دو برابر بیشتر از شاهد بودند. بررسی های ایمنی نشان داد که افزایش تولید (P (٣HB در برگ ها در افزایش بیان PhaB جهت افزایش تولید (P (٣HB در تنباکو موثر است. بالعکس، بهینه سازی کد کردن ژن (P (٣HB هیچ تاثیر مشخصی روی تولید (P (٣HB نشان نداد. ...

مقاله اجزای گیاهان-1022

... کلمات کلیدی: گیاهان اجزای سازنده گیاهان وظیفه هر بخش گیاهان وظیفه هربخش هر یک از اجزای گیاه وظیفه ای دارند. گیاهان نیز، مانند هر موجود زنده دیگری، برای ادامه حیات رشد و بازسازی قسمت های از دست رفته خود، به غذا نیاز دارند. حیوانات یا از گیاهان تغذیه می کنند، یا حیواناتی را می خورند که گیاهخوار هستند. گیاهان با استفاده از نور خورشید، آب و دی اکسید کربن، در فرآیندی ویژه که فتوسنتز نامیده می شود، غذای خود را به دست می آورند. بعضی از قسمت های گیاه عناصر مورد نیاز برای این فرآیند را جمع آوری ...

ترجمه مقاله مکانیسم مولکولی نشانه دهی جیبرلین در گیاهان-587

... که ژن های واکنش ده به GA پایین دست را در گیاهان عالی تنظیم می کنند انجام شده است. ظاهرا GA مسیر نشانه دهی خود را ازطریق القای پروتئولیز عوامل مانعی GA (پروتئین های DELLA) ابراز می کند. شواهد جدید نشان می دهد که پروتئین های DELLA هدف فروافت کمپلکس SCF لیگاز یوبیکیتن E٣ از طریق مسیر پروتوزئوم یوبیکیتن- ٢۶S می باشد. واژه های کلیدی: ژن های واکنش ده به GA، انتقال نشانۀ هورمون، کمپلکس SCF، پروتئین های DELLA، GARC مقدمه: جیبرلین های بیواکتیو (GAها) هورمون های گیاهی هستند که باعث رشد ساقه و برگ می شوند. GAها ...