پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی شیمی با عنوان تاثیر سورفاکتانت ها بر روی ضرائب انتقال جرم طرف مایع در سیستم های گاز

پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی شیمی با عنوان تاثیر سورفاکتانت ها بر روی ضرائب انتقال جرم طرف مایع در سیستم های گاز- مایع، اولین گام برای مدل سازی

دسته: مهندسی نفت و شیمی

فرمت فایل: doc

حجم فایل: 1757 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 46 پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی شیمی با عنوان

تاثیر سورفاکتانت ها بر روی ضرائب انتقال جرم طرف مایع در سیستم های گاز- مایع، اولین گام برای مدل سازی

چکیده

این مقاله ناثیر سور فاکتانت ها بر روی پارامترهای انتقال جرم طرف مایع در انتقال جرم (ضریب انتقال جرم حجمی KLa و ضریب انتقال جرم طرف مایع KL) را مورد توجه قرار می دهد. آب شیر و محلول های آبی همراه با سور فاکتانت ها (آنیونی، کاتیونی و غیر یونی در غلظت های کمتر از 3500mgl-1) به عنوان فازهای مایع مورد استفاده قرار می گیرند. حباب ها درون یک ستون حباب در مقیاس کوچک تولید می شوند.

این ستون دارای یک غشاء الاستیکی با یک ارینیس به عنوان پخش کننده گاز است. برای فهم تاثیر سورفاکتانت ها بر انتقال جرم، نه تنها کشش سطحی استاتیکی مورد استفاده قرار می گیرد. بلکه از پارامترهای جذب سطحی ویژه از قبیل نسبت پوشش سطحی در حالت تعادل se، استفاده می گردد. ضریب انتقال جرم طرف مایع از نسبت ضریب انتقال جرم حجمی (که با یک متد شیمیایی اندازه گیری می شود) و ناحیه سطح مشترک ویژه، به دست می آید. این دو پارامتر به طور همزمان به دست می آیند. روش های به کار گرفته شده برای بدست آوردن این پارامترها در کتاب Painmanakul همراهان (تاثیرات سورفاکتانت ها بر ضرایب انتقال جرم طرف مایع 2005 – علوم مهندسی شیمی 60 صفحات (6491-6480) تشریح شده است.

فاز مایع هر چه باشد، سه ناحیه در طرف مایع پیدا می شود. ضریب انتقال جرم با قطر حباب تغییر می کند. برای حباب هایی با قطر کمتر 1.5mm، فاز مابع هر چه که باشد، مقادیر KL از 10-4ms-1 × 1 هستند. برای حباب هایی باقطر بیشتر از 3.5mm مقادیر KL با تغییرات قطری تغییر چندانی نمی کنند، اما به غلظت سورفاکتانت وابسته هستند. برای حباب هایی با قطر بین 1.5mm تا 3.5mm مقادیر KL از 10-4ms-1 × 1 افزایش می یابد تا به مقدار آن در 3.5mm برسد. این افزایش به سورفاکتانت ها بستگی دارد. مدل Hig bic مقادیر KL را برای قطرهای بیشتر از 3.5mm نشان نمی دهد. اگرچه مقدار کمی از سورفاکتانت در فاز مایع وجود داشته باشد. بنابراین، مدلی برای هر کدام از نواحیی که در بالا تشریح شد، پیشنهاد شده است. همچنین توضیحاتی برای تاثیر سورفاکتانت ها برروی مقادیر KL برای هر کدام از سه ناحیه بالا پیشنهاد شده است.

چاپ شده توسط Elsevier Ltd. 2006

کلمات کلیدی:

انتقال جرم

سیستم های گاز- مایع

سورفکتانت (surfactant)

پارامتر هیدرودینامیکی

مقدمه

متون علمی موجود در مورد پارامترهای انتقال جرم نشان می دهد که اطلاعات و داده های محدودی وجود دارد که به تاثیر کشش سطحی بر روی ضریب انتقال جرم حجمی KLa، مربوط باشد. علاوه بر این، ضریب KLa، اغلب برای حباب های کروی هستند و بنابراین برای فهم مکانیزم های انتقال جرم گاز- مایع کافی نیستند. از این رو لازم است که پارامترها را از هم جدا کنیم. به خصوص ضریب انتقال جرم طرف مایع، KLa و ناحیه سطح مشترک ویژه ac، باید از هم جدا شوند.

اما کمبود مطالعات و پژوهش هایی که در مورد جداسازی در حضور سورفاکتانت ها انجام گرفته باشد، احساس می شود. (به عنوان مثال Vazquez و همراهان 2000). اگر فاز مایع آب خالص باشد، مطالعات و روابطی پیدا می شوند که مساحت سطح مشترک ویژه و یا ضریب انتقال جرم طرف مایع را برای حباب های با قطر کمتر از 3.5mm پیش بینی کند. (برای مثال Deckwer 1992 and Roustan. 2003). در آب همراه با آلودگی، مطالعات چاپ شده عموماً با سطوح آلودگی پایین یعنی برای حباب های کروی با قطر کمتر از 1mm سرو کار دارند. (برای مثال Suent 1997 یا Zhang 2001) کارهای کمی در زمینه حباب های غیر کروی انجام گرفته است. (برای مثال Mclaughlin 1996). برای مدل سازی قطرهای این حباب ها از مدل کلاه Stagnant استفاده می شود. (برای مثال Johnson 1983 و Sadhal)

اخیراً Vasconcelso و همکاران (2002-2003) و Alves و دیگران (2005) مطالعاتی در مورد تاثیر سورفاکتانت ها بر روی ضرایب انتقال جرم طرف مایع برای حباب های با قطر بین 1mm تا 5mm در آبی که حاوی مقدار مختصری آلودگی باشد، را آغاز کرده اند. آنها یک مدل برمبنای سنتیک آلودگی پیشنهاد دادند، هدف مطلعه در حال حاضر، ارزیابی تاثیر سورفاکتانت ها بر روی ضریب انتقال جرم طرف مایع در آب با آلودگی زیاد می باشد. این ارزیابی به منظور توضیح این تاثیرات و پیشنهاد دادن یک مدل برای پیش بینی مقادیر KL می باشد. یک روش تجربی برای تعیین همزمان ناحیه سطح مشترک ویژه به وسیله گرفتن تصویر و ضریب انتقال جرم حجمی به وسیله یک متد شیمیایی بکار گرفته می شود.

قطر حباب ها در این بررسی در بازه 1mm تا 7mm تغییر می کند و عمدتاً بیضوی می باشد. در اینجا، تنها نواحی حباب های استاتیک و دینامیک در نظر گرفته می شوند. بنابراین، بر همکنش میان حباب ها ضعیف است و سطح تماس مشترک ویژه را می توان به طور صحیح اندازه گیری کرد.

فهرست مطالب

تاثیر سور فاکتانت ها بر روی ضرائب انتقال جرم طرف مایع در سیستم های گاز- مایع، اولین گام برای مدل سازی – 2 –

چکیده – 2 –

مقدمه – 5 –

2. مواد و روش ها – 10 –

1-2 تنظیمات آزمایشگاهی – 10 –

2-2 مشخصه های فاز مایع – 11 –

2.3. تعیین پارامتر هیدرودینامیکی – 14 –

. 2.4 تعیین پارامتر انتقال جرم – 15 –

. 2.4. 1 ضریب انتقال جرم حجمی – 15 –

2.4. 2. ضریب انتقال جرم طرف مایع (KL) – 16 –

. 3 نتایج و بحث – 17 –

. 3.1تأثیر سورفاکتانت بر روی ناحیه سطح مشترک ویژه بهبود داده شده توسط حبابهای تولید شده – 17 –

3.1. 1. قطر حباب (dB) – 17 –

3.1. 2. سرعت افزایشی پایانی حباب (UB) – 18 –

. 3.2 تأثیر سورفاکتانت بر پارامترهای انتقال جرم – 22 –

3.2. 1. ضریب انتقال جرم حجمی (kLa) – 22 –

3.2. 2. ضریب انتقال جرم طرف مایع (kL) – 24 –

. 3.3 مدلسازی ضریب انتقال جرم طرف مایع – 27 –

. 3.3. 1 ضریب انتقال جرم طرف مایع برای حبابهایی با قطر کمتر از 1.5mm (منطقه A) – 27 –

3.3. 2. ضریب انتقال جرم طرف مایع برای حبابهایی با قطر بزرگتر از 3.5mm (منطقهC) – 28 –

. 3.3. 3 ضریب انتقال جرم طرف مایع برای حبابهایی با قطر بین 1.5 و 3.5mm (منطقه B) – 35 –

4. نتیجه گیری – 41 –

علائم – 43 –

حروف یونانی – 46 –

قیمت فایل فقط 77,000 تومان

عبارت های کلیدی

  • پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی شیمی با عنوان تاثیر سورفاکتانت ها بر روی ضرائب انتقال جرم طرف مایع در سیستم های گاز- مایع، اولین گام برای مدل سازی
  • Surface active agent
  • انتقال جرم
  • سیستم های گاز مایع
  • سورفکتانت (surfactant)
  • پارامتر هیدرودینامیکی
  • دانلود پایان نامه مهندسی شیمی با عنوان تاثیر سورفاکتانت ها بر روی ضرائب انتقال جرم طرف مایع در سیستم های گاز مایع، اولین گام برای مدل سازی
  • تاثیر سورفاکتانت ها بر روی ضرائب انتقال جرم طرف مایع در سیستم های گاز مایع
  • سورفاکتانت چیست
  • خرید مقالات

خرید فایل

مقالات مشابه

گزارش کار آزمایشگاه عملیات واحد -4816

... گیری ضریب نفوذ مولکولی استوان در هوا در مجاورت FAN عبارت‌های کلیدی گزارش کار گزارشکار عملیات واحد مهندسی شیمی عملیات واحد مهندسی شیمی جذب گاز گزارش کار شیمی راکتور بچ ضریب نفوذ استخراج مایع مایع برج آکنده برج جذب برج خنک کننده خشک کن دوار جداره مرطوب آزمایشگاه شیمی آزمایشگاه مهندسی شیمی انتقال جرم

شستشوی آهن از مسیر هوایی

... انتقال از stratified flow به slug flow 5 . 3 انتقال از شکل Stratified smooth به stratified wavy 5 . 4 انتقال بین slug flow و شار جناب متفرق شده . 61 مدل شار stratified 6 . 2 مدل slug flow 6 . 3 مدل شار Annular 64 مدل شاری حباب پراکنده شده ضمیمه B: 1 فرضیات 2 معادلات ناظر 3 راه حل 3 . 1 انتقال گرمای ثابت 3 . 2 انتقال گرمای زودگذر (ناپایدار) در طی staring – UP ضمیمه C 1 معرفی 2 طبقه بندی حفره ها 3 آنالیز مدل SCF برای حفره متوسط

دانلودپاورپوینت کاویتاسیون در پمپ

... سرو صدا و پایین آمدن راندمان آن می شوند فهرست مطالب: استفاده از این روش دارای مزایای زیر می باشد فاکتورهای موثر در پدیده کاویتاسیون ۱- تبخیر ۲- بلعیدن هوا ۳- باز چرخش داخلی ۴- اغتشاش ۵- بدی مسیر پره

گزارش کار آزمایشگاه شیمی فیزیک ،آزمایش تعیین کشش سطحی

... چون در واحد حجم تعداد مولکول های بخار کمتر از مایع است بنابراین مولکول های مایع که در سطح قرار می گیرندو لایه سطحی را تشکیل می دهند مقدار انرژی اضافی نسبت به مولکولهای زیرین که در داخل مایع قرار دارد خواهند داشت . از لحاظ ترمودینامیکی هر سیستم سعی می کند انرژی کمتری داشته باشد و چون در سطح مایعات مقداری انرژی نسبت به سطح داخلی تر وجود دارد لذا لایه سطحی میل دارد کوچک شود تا انرژی موجود در سطح نیز کاهش یابد . بهمین دلیل مولکول های واقع در سطح یعنی مولکولهایی که لایه سطحی ...

مقاله مشخص نمودن ضریب پخش و غلظت مولار متان و دی اکسید کربن با روش عددی

... ادامه تاثیر پارامترهای مختلف فشار تعادل و ارتفاع مایع و . . . . بر ضریب پخش بررسی می شود . فهرست مطالب: روش انجام کار محاسبه ضریب پخش بر حسب فشار تعادل محاسبه ضریب پخش بر حسب ارتفاع مایع ضریب پخش با رگرسیون غیر خطی

مقاله لوله های گرمایی و ترموسیفونها

... . سپس لوله از هوا تخلیه شده و دو سر آن آب بندی می گردد . قسمت پائین لوله گرم می شود که این عمل باعث تبخیر آب موجود در لوله می گردد و سپس این بخار به قسمت سرد لوله انتقال می یابد و در آنجا به مایع تبدیل می شود . این مایع حاصل از میعان به قسمت گرم لوله باز می گردد که این بازگشت توسط نیروی جاذبه صورت می گیرد . از آنجا که گرمای نهان تبخیر آب عدد بزرگی است مقدار زیادی انرژی گرمایی را می توان بدین طریق جابجا نمود، در حالیکه ...

پروژه جذب و عریان سازی گاز -4268

... مایع، یکی دیگر از کاربردهای این تکنولوژی است. پس از جذب، حل شده با تقطیر از مایع بازیابی میشود، و مایع جاذب را می توان دور ریخت یا دوباره مورد استفاده قرار داد. گاهی، حل شده ای از مایعی بر اثر تماس با یک گاز بی اثر حذف میشود این عمل را، که بر عکس جذب گاز است، واجذبی یا عریان سازی گاز می گویند. یکی از وسایل رایجی که در جذب گاز و بعضی عملیات دیگر به کار می رود برج پر شده است، که نمونه ای از آن در شکل 18-1 نشان داده شده است. این ...

پروژه جذب و عریان سازی گاز-6668

... جذب گاز و عریان سازی، را بررسی می کنیم. در جذب گاز، بخار انحلال پذیری که با گاز بی اثر مخلوط شده است توسط مایعی که گاز حل شده نسبتاٌ در آن قابل حل است از مخلوط جذب میشود. حذف از گاز طبیعی یا از گاز سنتز توسط جذب در محلول نمک های قلیایی یا آمین ها، یکی از کاربردهای مهم تکنولوژی جذب است. شستشوی آمونیاک از مخلوط آمونیاک و هوا توسط آب مایع، یکی دیگر از کاربردهای این تکنولوژی است. پس از جذب، حل شده با تقطیر از مایع بازیابی میشود، و مایع جاذب را می توان ...

خط تولید پودر و مایع تخم مرغ

خط تولید پودر و مایع تخم مرغ دسته بندی: فنی مهندسی » صنایع غذایی تعداد مشاهده: 41 مشاهده فرمت فایل دانلودی: rar فرمت فایل اصلی: ppt تعداد صفحات: 16 حجم فایل: 1,600 کیلوبایت بخشی از مقدمه تولید پودر و مایع تخم مرغ جزو نیازهای ضروری صنایع غذایی امروزی به نظر می رسد در این مطلب سعی شده است اطلاعات در زمینه فرآیند تولید پودر و مایع تخم مرغ در اختیارتان قرار گیرد. آشنایی با فرایند تولید پودر تخم مرغ و مایع تخم مرغ با توضیحات کامل و تصاویر جالب عبارت‌های کلیدی پودر تخم مرغ مایع تخم مرغ

طرح توجیهی تولید پاک کننده های مایع -1702

... کننده های مایع با قدرت پاک کنندگی کم 2- پاک کننده های مایع با قدرت پاک کنندگی زیاد پاک کننده هایی که دارای قدرت پاک کنندگی کم می باشند جهت مصارف عمومی هستند، البته پاک کننده های با قدرت بالا نیز ساخته می شوند اما در حال حاضر بازار فروش چندانی ندارند. فهرست مطالب: مقدمه فرایند و روش تولید لیست تجهیزات و ماشین آلات تجزیه و تحلیل هزینه ها جهت تولید 100 کیلوگرم پاک کننده مایع در روز: - سوله - تعداد کارکنان - زمین و ساختمان - ماشین آلات - سرمایه ثابت - سرمایه لازم برای یک ...